Jak volit?

Praktické informace

Volební lístky

Jak probíhá úprava a křížkování

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.

Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označení křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu. Myslete také na to, že volební lístek může být vytištěn oboustranně.

Pokud hlasujete ve městě členěném do obvodů či částí, vložíte do jedné obálky dva hlasovací lístky – jeden pro volby do zastupitelstva města a jeden pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části.

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta

označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva

nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky

vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva

je hlasovací lístek přetržený

Postup krok za krokem

Hlasování ve volební místnosti

Při vstupu do volební místnosti prokážete svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Každý volič se musí dostavit do volební místnosti osobně, hlasování v zastoupení není možné.

Od volební komise obdržíte obálku s úředním razítkem.

S ní a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu.

Provedete úpravu volebního lístku křížkováním podle výše uvedeného návodu a vložíte ho do úřední obálky.

vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva

Pokud současně volíte do Senátu, je důležité vložit hlasovací lístek do obálky stejné barvy.

Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodíte před zraky komise do volební urny.

Volič z jiné členské země EU prokazuje svoji totožnost nejen občanským průkazem či cestovním pasem, ale zároveň také průkazem o povolení k pobytu či potvrzením o přechodném pobytu. Aby mu bylo umožněno hlasování, musí si ještě zažádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů.

Zápis lze provést nejpozději dva dny před prvním dnem voleb do 16 hodin na obecním úřadu. K zápisu si volič musí donést důkaz o státním občanství v jiné zemi EU a potvrzení o přihlášení v obci.