Naše patnáctka volebních bodů

Volební program

Vážení občané Dolních Počernic,
nejprve bychom rádi zmínili co se v minulém volebním období slíbilo a co se ve spolupráci s koaličním partnerem podařilo zrealizovat:

oprava mostu přes Rokytku

rekonstrukce čp. 366 – Komunitní centrum Jako doma

výstavba chodníku směrem ke golfovému hřišti

autobus MHD do Horních Počernic

oprava čp. 25 – zázemí pro údržbu

oprava střechy nad fitness centrem

započatá stavba čp. 26 – klub pro mládež

dokončená revitalizace Zámeckého parku a mnoho dalších menších projektů

Nyní nám dovolte, abychom vám představili hlavní oblasti, které bychom – pokud dostaneme vaši důvěru – chtěli v naší městské části zlepšovat či realizovat. Určitě s námi bude souhlasit, že každodenní život v Dolních Počernicích se – v porovnání s předchozími roky – stále zlepšuje a zkvalitňuje. Ovšem, vždy je možné ještě něco vylepšit a také vzhledem k měnícím se podmínkám udělat třeba trochu jinak, aby se nám všem zde, v naší obci, žilo stále lépe a lépe. Dolní Počernice určitě nejsou místem, kam lidé chodí pouze přespat, aby ho rychle opustili a zamířili do své práce. Jsou místem, které se snaží být příjemným zázemím pro nás všechny – jak starší, tak mladé, jak starousedlíky, tak nově přistěhovalé občany. A je zde určitě stále co vylepšovat. Pojďte se tedy podívat, o co bychom se rádi pro vás zasadili v následující volebním období:

01

Školství

prvotní a nejdůležitější úkol: v tomto volebním období realizovat stavbu nové Základní školy v Dolních Počernicích a připravit vše pro stavbu druhé základní školy (v nové zástavbě). Aktivně spolupracovat na přípravě školy středního stupně, jejíž realizaci podpořilo nynější zastupitelstvo v novém Metropolitním plánu.

02

Zdravotnictví a sociální oblast

zajistit kvalitu zdravotní péče pro naše občany v současném stavu (praktičtí lékaři pro děti a pro dospělé), tento stav zlepšovat (tj. postupně přivést do naší městské části lékaře z jiných oborů) a paralelně lékařskou péči zajistit i v oblasti další výstavby pro nové obyvatele městské části a dále podpořit vznik plánovaného domu pro seniory.

03

Městská zeleň

soustředit se na údržbu stromového fondu v našem katastru, ale také zajistit novou výsadbu na veřejném prostranství. Podporovat vznik tzv. „zelených ostrovů“ v ulicích naší městské části.

04

Doprava

podpora Regionální varianty okruhu kolem Prahy (při splnění všech protihlukových opatření) a neustálá spolupráce s ROPIDEM s cílem přizpůsobovat veřejnou dopravu jak vlakovou, tak autobusovou potřebám našich občanů (které se samozřejmě v průběhu času mění).

05

Bezpečnost

ještě širší spolupráce se strážníky městské policie zejména v oblasti potírání vandalismu, bezpečnosti provozu na silnicích a kontroly rychlosti na komunikacích v naší obci. Instalace kamerových systému v oblasti autobusových zastávek v ulicích Českobrodské a Národních hrdinů. Zároveň musíme být připraveni na různé krizové situace, které nás mohou potkat (covid, záplavy), a proto je nutné úzce spolupracovat s krizovými štáby hlavního města Prahy a MČ Praha 14.

06

Životní prostředí

zde bychom se soustředili na dvě oblasti, kterými jsou: důsledná údržba stávající městské zeleně, ale i výsadba nová, a to zejména ve spolupráci se všemi organizacemi a občany naší městské části.

07

Kultura a využití volného času

budeme podporovat kulturně-společenské akce, které mají v naší městské části tradici, a to ve spolupráci jak s příspěvkovými organizacemi OÁZA a KC Jako doma, tak s dalšími místními organizacemi a spolky. Zároveň podporujeme vytvoření zázemí pro mládež – zejména vznik junáckého oddílu a záměr vytvořit pro mládež kluby, kde by mohla smysluplně trávit volný čas.

08

Obchod a služby

podpořit vznik dalšího obchodu v plánovaných nových městských zástavbách a jednoznačná podpora všem nově vznikajícím aktivitám podnikatelů, které nabídnou naším občanům zajímavé a užitečné obchody a služby.

09

Tělovýchova a sport

větší a jednoznačná podpora spolku Sokol Dolní Počernice a jednotlivých sportovních oddílů, tj. finančně, organizačně i materiálně zachovat současný stav a ten ještě dále rozvíjet, včetně zajištění provozu a údržby veřejných sportovišť v naší městské části.

10

Majetek

péče o veškeré objekty, pozemky a o bytový fond ve vlastnictví naší městské části a podpora všem organizací, které se o tyto objekty starají za jasně definovaných podmínek s ohledem na jejich využití pro naše občany.

11

Informovanost obyvatel

využít všech prostředků pro informovanost obyvatel jak elektronickou, tak papírovou formou, a to včetně zachování současné podoby, osnovy a obsahu našeho Dolnopočernického zpravodaje.

12

Veřejný pořádek

zachovat současný stav a ten stále zlepšovat (doplnění odpadních košů, likvidace černých skládek, zajištění dostupnosti kontejnerů na třídění odpad) a důsledně trestat projevy vandalismu a ničení obecního majetku.

13

Energetická budoucnost

zaměřit se na novou energetickou přeměnu našich objektů zejména v oblasti vytápění z tzv. zelených zdrojů. Podpora nové komunitní energie, tzv. společné fotovoltaické elektrárny na veřejném objektu.

14

Řízení a správa

zaměření na transparentnost rozhodovacích kroků vedení naší městské části formou anket, veřejných setkání ke klíčovým otázkám rozvoje a chodu městské části.

15

Uzemní rozvoj

důsledně monitorovat projektové a stavební práce nově vznikajících zástaveb, tak aby v nich i noví občané nalezli krásné prostředí k bydlení s občanskou vybaveností a s možností zapojení do bohatého sportovně-kulturního a společenského života naší současné městské části.